لوگو هیماتک - کنترل کننده هوشمند پمپ آب

هیماتک

کنترل کننده هوشمند پمپ آب

HIMATECH

هیماتک

ICF-01

کنترل کننده هوشمند پمپ آب

مشخصات فنی محصول

هیماتکلوگو هیماتک - کنترل کننده هوشمند پمپ آب

Smart Pressure
Pump Controller

کنترل کننده هوشمند پمپ آب - هیماتک

HIMATECH

هیماتک

ICF-01

کنترل کننده هوشمند پمپ آب

مشخصات فنی محصول

هیماتکلوگو هیماتک - کنترل کننده هوشمند پمپ آب

Smart Pressure Pump Controller

کنترل کننده هوشمند پمپ آب - هیماتک
کنترل کننده هوشمند پمپ آب - هیماتک

LED قرمز رنگ، در صورت وجود خطا روشن می شود

نمایشگر پارامترها و خطاها

LED سبز رنگ، با روشن شدن پمپ روشن شده و در زمان های شروع و توقف نرم کم رنگ و در حالت پایدار پمپ پررنگ است

کلید ESC/RST برای تغییر وضعیت نمایشگار به صفحه اصلی (نمایش فشار یا جریان پمپ)، نگه داشتن پیوسته به مدت 5 ثانیه باعث ریست شدن کامل دستگاه می گردد.

کلید - برای کاهش مقدار یا شماره پارامتر و تغییر وضعیت نمایش بین جریان یا فشار

کلید + برای افزایش مقدار یا شماره پارامتر و تغییر وضعیت نمایش بین جریان یا فشار

کلید ENTER برای اعمال مقادیر پارمترها و وارد شدن به منوی پارامترها

کابل برق ورودی دستگاه همراه با دو شاخه (فاز و نول)

کابل برق خروجی به پمپ همراه با ترمینال (فاز و نول)

کابل ارتباط با سنسور فشار

24 ماه گارانتی خدمات هیماتک

مشخصات فنی دستگاه

دستگاه کنترل کننده هوشمند پمپ آب

این دستگاه با کنترل هوشمند و بهینه پمپ آب و کنترل تمام اجزا، طول عمر پمپ شما را افزایش داده و در مصرف بهینه انرژی تاثیر بسزایی دارد.
دستگاه کنترل کننده هوشمند پمپ آب